Bostik Limborttagningsvätska 0,5 Liter

169.00 kr

Bostik Limborttagningsvätska tar bort limfläckar och fungerar utmärkt att rengöra penslar med. Det är skonsamt mot underlagens färgskikt. Finns på 0,5 liters flaskor.

Bruksanvisning: Ej torkat lim avlägsnas omedelbart med outspädd rengöringsvätska. Om limmet torkat, fukta det och låt svälla några minuter. Avlägsna därefter limresterna med outspädd Bostik Limborttagningsvätska. Vid lättare fläckar och allmän rengöring, späd med 15 delar vatten. Vid penseltvätt och rengöring av verktyg används outspädd Bostik Limborttagningsvätska. Se tekniskt datablad på www.bostik.se.

Säkerhetsinstruktioner: Mycket brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att men blir dåsig eller omtöcknad. Skadlig långtidseffekter för vattenlevande organismer. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden. Framkalla INTE kräkning. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen skall förvaras väl tillsluten. Förvaras inlåst.

 

Nollställ
Artikelnr: Bostik-limborttagningsmedel Kategori:

Tryck "Lägg Beställning" om ni är intresserade av att köpa produkten. I nästa steg kommer ni att få ange alla nödvändiga uppgifter, så återkommer vi så fort som möjligt med fraktkostnad och leveransbesked.

Ytterligare information

Tillverkare

Innehåller

20-30% Etanol, 50-60% Lacknafta, terpentin och vit sprit

Du kanske också gillar …