Integritetspolicy

Integritetspolicy för matthuset.se

Denna applikation samlar in vissa personuppgifter från sina användare.

Ägare och datakontrollant

Matthuset Malmö
Agnesfridsvägen 178,
213 75 Malmö

Ägarens kontaktmail: kontakt.malmo@matthuset.se

Typer av data som samlas in

Bland de typer av personuppgifter som denna applikation samlar in, av sig själv eller genom tredje part, finns det:
Användningsdata; Spårare; stad; enhetsinformation; sessionsstatistik; webbläsarinformation.
Fullständig information om varje typ av insamlade personuppgifter finns i de särskilda avsnitten i detta
sekretesspolicy eller genom specifika förklaringstexter som visas före datainsamlingen.
Personuppgifter kan tillhandahållas fritt av användaren, eller, i händelse av användningsdata, samlas in automatiskt när
använder denna applikation.

Om inte annat anges är alla uppgifter som begärs av denna applikation obligatoriska och underlåtenhet att tillhandahålla detta
Data kan göra det omöjligt för denna applikation att tillhandahålla sina tjänster. I de fall då denna applikation
anger specifikt att vissa data inte är obligatoriska. Användare är fria att inte kommunicera dessa data utan
konsekvenser för tjänstens tillgänglighet eller funktion.

Användare som är osäkra på vilka personuppgifter som är obligatoriska är välkomna att kontakta Ägaren.
All användning av cookies – eller av andra spårningsverktyg – av denna applikation eller av ägarna av tredjepartstjänster
som används av denna applikation tjänar syftet att tillhandahålla den tjänst som krävs av användaren, utöver eventuella
andra syften som beskrivs i detta dokument och i cookiepolicyn, om tillgängligt.

Användare är ansvariga för alla personuppgifter från tredje part som erhålls, publiceras eller delas genom detta
Ansök och bekräfta att de har tredje partens samtycke att tillhandahålla data till ägaren.

Läge och plats för behandling av data

Metoder för bearbetning

Ägaren vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, avslöjande, modifiering eller
otillåten förstörelse av data.

Databehandlingen utförs med hjälp av datorer och/eller IT-aktiverade verktyg, efter organisatorisk
förfaranden och metoder som är strikt relaterade till de angivna syftena. Förutom ägaren, i vissa fall,
Data kan vara tillgängliga för vissa typer av ansvariga personer som är involverade i driften av denna applikation
(administration, försäljning, marknadsföring, juridik, systemadministration) eller externa parter (såsom tredje part
tekniska tjänsteleverantörer, brevbärare, värdleverantörer, IT-företag, kommunikationsbyråer)
utses, vid behov, till databehandlare av ägaren. Den uppdaterade listan över dessa parter kan vara
begärs från ägaren när som helst.

Rättslig grund för behandling

Ägaren kan behandla personuppgifter relaterade till användare om något av följande gäller:

 • Användare har gett sitt samtycke för ett eller flera specifika syften. Obs: Enligt vissa lagstiftningar
  Ägaren kan tillåtas att behandla personuppgifter tills användaren motsätter sig sådan behandling (“opt-out”),
  utan att behöva förlita sig på samtycke eller någon annan av följande rättsliga grunder. Detta gör det dock inte
  tillämpas närhelst behandlingen av personuppgifter omfattas av europeisk dataskyddslagstiftning;
 • tillhandahållande av data är nödvändigt för fullgörandet av ett avtal med användaren och/eller för eventuella prekontraktuella
  skyldigheter därav;
 • behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som ägaren är föremål för;
  handläggning har samband med en uppgift som utförs av allmänt intresse eller i utövning av tjänsteman
  befogenhet som tillkommer ägaren;
 • behandlingen är nödvändig för ändamålen för de legitima intressen som eftersträvas av ägaren eller av en tredje
  fest.
 • Ägaren hjälper i alla fall gärna till med att klargöra den specifika rättsliga grund som gäller för behandlingen, och i
  särskilt om tillhandahållandet av personuppgifter är ett lagstadgat eller avtalsenligt krav, eller ett krav
  nödvändigt för att ingå ett avtal.

Plats

Uppgifterna behandlas på Ägarens verksamhetskontor och på alla andra platser där de inblandade parterna
bearbetningen är lokaliserad.

Beroende på användarens plats kan dataöverföringar innebära överföring av användarens data till ett annat land
än sina egna. För att ta reda på mer om platsen för behandling av sådana överförda uppgifter kan Användare kontrollera
avsnitt som innehåller information om behandlingen av personuppgifter.

Användare har också rätt att lära sig om den rättsliga grunden för dataöverföringar till ett land utanför Europa
union eller till någon internationell organisation som regleras av folkrätt eller inrättad av två eller flera
länder, såsom FN, och om de säkerhetsåtgärder som ägaren vidtagit för att skydda sina uppgifter.

Om någon sådan överföring äger rum kan Användare ta reda på mer genom att kontrollera de relevanta avsnitten i detta dokument
eller fråga med ägaren med hjälp av informationen i kontaktsektionen.

Retentionstid

Personuppgifter ska behandlas och lagras så länge som det krävs av syftet med insamlingen
för.

Därför:

 • Personuppgifter som samlas in för ändamål relaterade till fullgörandet av ett avtal mellan ägaren och
  Användaren ska behållas tills sådant avtal har fullgjorts till fullo.
 • Personuppgifter som samlats in för ändamålen för Ägarens legitima intressen ska bevaras så länge som
  behövs för att uppfylla sådana syften. Användare kan hitta specifik information om legitima intressen
  efterföljs av ägaren inom de relevanta avsnitten i detta dokument eller genom att kontakta ägaren.

Ägaren kan tillåtas att behålla personuppgifter under en längre period närhelst Användaren har gett sitt samtycke
till sådan behandling, så länge ett sådant samtycke inte återkallas. Vidare kan Ägaren vara skyldig att
behålla personuppgifter under en längre period närhelst det krävs för att fullgöra en rättslig förpliktelse
eller på order av en myndighet.

När lagringsperioden löper ut ska personuppgifter raderas. Därför rätten till tillgång, rätten till
radering, rätten till rättelse och rätten till dataportabilitet kan inte göras gällande efter utgången av
lagringstid.

Syften med behandlingen

Uppgifterna om användaren samlas in för att tillåta ägaren att tillhandahålla sin tjänst, följa dess lagar
skyldigheter, svara på verkställighetsbegäranden, skydda sina rättigheter och intressen (eller sina användares eller tredjes
parter), upptäcka all skadlig eller bedräglig aktivitet, samt följande: Tag Management och Analytics.
För specifik information om de Personuppgifter som används för varje ändamål kan Användaren hänvisa till avsnittet
“Detaljerad information om behandling av personuppgifter”.

Detaljerad information om behandlingen av personuppgifter

Personuppgifter samlas in för följande ändamål och med hjälp av följande tjänster:

Analytics

Tjänsterna i detta avsnitt gör det möjligt för ägaren att övervaka och analysera webbtrafik och kan användas
för att hålla reda på användarens beteende.

Google Analytics 4 (Google Ireland Limited)

Google Analytics 4 är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited (“Google”). Google använder
data som samlas in för att spåra och granska användningen av denna applikation, för att förbereda rapporter om dess aktiviteter och
dela dem med andra Google-tjänster.

Google kan använda de insamlade uppgifterna för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt eget annonsnätverk.
I Google Analytics 4 används IP-adresser vid insamlingstidpunkten och kasseras sedan innan Data loggas in
vilket datacenter eller server som helst. Användare kan lära sig mer genom att konsultera Googles officiella dokumentation.
Personuppgifter som behandlas: webbläsarinformation; stad; enhetsinformation; sessionsstatistik; Spårare; Användande
Data.
Plats för behandling: Irland – Sekretesspolicy – Opt Out.

Tagghantering

Denna typ av tjänst hjälper ägaren att hantera de taggar eller skript som behövs för denna applikation i en centraliserad
mode.

Detta resulterar i att Användardata flödar genom dessa tjänster, vilket potentiellt kan resultera i att dessa behålls
Data.

Google Tag Manager (Google Ireland Limited)

Google Tag Manager är en tagghanteringstjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited.
Personuppgifter som behandlas: Trackers; Användningsdata.
Plats för behandling: Irland – Sekretesspolicy.

Användarnas rättigheter

Användare kan utöva vissa rättigheter avseende deras data som behandlas av ägaren.
I synnerhet har Användare rätt att göra följande, i den utsträckning det är tillåtet enligt lag:

 • Återkalla sitt samtycke när som helst. Användare har rätt att återkalla samtycke där de har
  tidigare gett sitt samtycke till behandlingen av deras personuppgifter.
 • Invända mot bearbetning av deras data. Användare har rätt att invända mot behandlingen av sina uppgifter om behandlingen sker på annan rättslig grund än samtycke. Ytterligare information finns i
  särskilt avsnitt nedan.
 • Få tillgång till deras data. Användare har rätt att få veta om data behandlas av ägaren
  avslöjande angående vissa aspekter av behandlingen och få en kopia av de uppgifter som genomgår
  bearbetning.
 • Verifiera och sök rättelse. Användare har rätt att verifiera riktigheten av sina uppgifter och be om dem ska uppdateras eller korrigeras.
 • Begränsa behandlingen av deras uppgifter. Användare har rätt att begränsa behandlingen av sina uppgifter. I detta fall kommer ägaren inte att behandla sina uppgifter för något annat syfte än att lagra dem.
 • Få sina personuppgifter raderade eller på annat sätt borttagna. Användare har rätt att få
  radering av deras data från ägaren.
 • Ta emot deras data och få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Användare har rätt att ta emot deras data i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format och, om det är tekniskt möjligt, att få det att överföras till en annan styrenhet utan hinder.
 • Lämna in ett klagomål. Användare har rätt att väcka talan inför deras behöriga dataskydd
  auktoritet.

Detaljer om rätten att invända mot behandling

När personuppgifter behandlas för ett allmänt intresse, vid utövande av en officiell myndighet som tillhör
Ägaren eller för ändamålet med de legitima intressen som ägaren eftersträvar, kan Användare invända mot sådana behandling genom att tillhandahålla en grund relaterad till deras särskilda situation för att motivera invändningen.
Användare måste dock veta att om deras personuppgifter behandlas för direktmarknadsföringsändamål, de
kan invända mot den behandlingen när som helst, kostnadsfritt och utan att ge någon motivering. Där den
Användaren invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål, personuppgifterna kommer inte längre att behandlas för sådana ändamål. För att ta reda på om Ägaren behandlar Personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål, Användare kan hänvisa till de relevanta avsnitten i detta dokument.

Hur man utövar dessa rättigheter

Alla förfrågningar om att utöva användarrättigheter kan riktas till ägaren via kontaktuppgifterna i
det här dokumentet. Dessa förfrågningar kan utövas kostnadsfritt och kommer att besvaras av ägaren så tidigt som möjligt som möjligt och alltid inom en månad, förse Användarna med den information som krävs enligt lag. Några rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling kommer att meddelas av ägaren till varje mottagare, om någon, till vilken personuppgifterna har lämnats ut om inte detta visar sig vara omöjligt eller innebär oproportionerlig ansträngning. På användarens begäran kommer ägaren att informera dem om dessa mottagare.

Ytterligare information om datainsamling och bearbetning

Rättsliga åtgärder

Användarens personuppgifter kan användas för juridiska ändamål av ägaren i domstol eller i de stadier som leder till eventuella rättsliga åtgärder som uppstår på grund av felaktig användning av denna applikation eller de relaterade tjänsterna.
Användaren förklarar sig vara medveten om att Ägaren kan bli skyldig att avslöja personuppgifter på begäran av offentliga myndigheter.

Ytterligare information om Användarens Personuppgifter

Utöver informationen i denna integritetspolicy kan denna applikation förse användaren med ytterligare och kontextuell information om särskilda tjänster eller insamling och behandling av personuppgifter på begäran.

Systemloggar och underhåll

För drift- och underhållsändamål kan denna applikation och eventuella tredjepartstjänster samla in filer som registrerar interaktion med denna applikation (systemloggar) eller använda andra personuppgifter (som IP-adressen) för
detta syfte.

Information som inte finns i denna policy

Mer information om insamling eller behandling av personuppgifter kan begäras från ägaren på när som helst. Se kontaktinformationen i början av detta dokument.

Hur “Do Not Track”-förfrågningar hanteras

Denna applikation stöder inte “Spåra inte”-förfrågningar.
För att avgöra om någon av de tredjepartstjänster som den använder uppfyller “Spåra inte”-förfrågningar, vänligen läs deras integritetspolicy.

Ändringar av denna integritetspolicy

Ägaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst genom att meddela sina användare om detta sida och eventuellt inom denna applikation och/eller – så långt det är tekniskt och juridiskt möjligt – skicka ett meddelande till användare via alla kontaktuppgifter som är tillgängliga för ägaren. Det rekommenderas starkt att kolla denna sida ofta, med hänvisning till datumet för den senaste ändringen som anges längst ner. Skulle ändringarna påverka behandlingsaktiviteter som utförs på grundval av Användarens samtycke, ska Ägaren samla in nytt samtycke från Användaren, där så krävs.

Definitioner och juridiska referenser

Personuppgifter (eller data)

All information som direkt, indirekt eller i samband med annan information – inklusive en personlig identifikationsnummer — gör det möjligt att identifiera eller identifiera en fysisk person.

Användningsdata

Information som samlas in automatiskt via denna applikation (eller tredjepartstjänster som används i denna Application), som kan inkludera: IP-adresserna eller domännamnen för de datorer som används av användarna som använder denna applikation, URI-adresserna (Uniform Resource Identifier), tidpunkten för begäran, metod som används för att skicka förfrågan till servern, storleken på filen som mottagits som svar, den numeriska kod som anger status för serverns svar (framgångsrikt resultat, fel, etc.), ursprungslandet, funktioner i webbläsaren och operativsystemet som används av användaren, de olika tidsdetaljerna per besök (t.ex. den tid som spenderas på varje sida i applikationen) och detaljerna om vägen som följs inom Applikation med särskild hänvisning till sekvensen av besökta sidor och andra parametrar om enheten operativsystem och/eller Användarens IT-miljö.

Användare

Den person som använder denna applikation som, om inte annat anges, sammanfaller med den registrerade.

Registrerad

Den fysiska person som personuppgifterna avser.

Databehandlare (eller dataövervakare)

Den fysiska eller juridiska person, offentlig myndighet, myndighet eller annat organ som behandlar personuppgifter för räkning av den personuppgiftsansvarige, enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy.

Datakontrollant (eller ägare)

Den fysiska eller juridiska person, myndighet, myndighet eller annat organ som ensam eller tillsammans med andra, bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter, inklusive säkerhetsåtgärderna angående driften och användningen av denna applikation. Den personuppgiftsansvarige, om inte annat anges, är Ägare av denna applikation.

Den här applikationen

Det sätt på vilket användarens personuppgifter samlas in och behandlas.

Service

Tjänsten som tillhandahålls av denna applikation enligt beskrivningen i de relativa villkoren (om tillgänglig) och på denna webbplats/applikation.

Europeiska unionen (eller EU)

Om inget annat anges omfattar alla hänvisningar som görs i detta dokument till Europeiska unionen alla nuvarande medlemsländer till Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Kaka

Cookies är spårare som består av små uppsättningar data som lagras i användarens webbläsare.

Spårare

Tracker indikerar vilken teknik som helst – t.ex. cookies, unika identifierare, webbfyrar, inbäddade skript, e-taggar och fingeravtryck – som möjliggör spårning av användare, till exempel genom att komma åt eller lagra information på användarens enhet.

Juridisk information

Denna sekretesspolicy har utarbetats baserat på bestämmelser i flera lagstiftningar, inklusive art. 13/14 av Förordning (EU) 2016/679 (Allmän dataskyddsförordning).

Denna integritetspolicy avser endast denna applikation, om inte annat anges i detta dokument.

Senaste uppdatering: 27 april 2023