Bostik Contact A3 Kontaktlim 35 ml

79.00 kr

Bostik Contact A3 är ett allround kontaktlim på tub för limning av laminat, metall, plast (ej polyeten), gummi, trä, läder textil, sten etc. Finns på 35 ml tub.

Bruksanvisning: 1. Se till att limytorna är torra och rena. 2. Sprid limmet jämt på båda ytorna med limspackel eller pensel. Låt limmet torka tills det vid beröring ej fastnar på handen, vanligen efter 5-15 minuter beroende på temperatur och relativ fuktighet. 3. Pressa samman ytorna väl. Var noga med inpassningen från början – limmet hugger direkt. Limfogen har hög hållfasthet omedelbart och når full hållfasthet efter ca 7 dygn. Limfläckar borttages med Bostik Limborttagningsvätska (Se Tillbehör -> Rengöringsmedel). Se tekniskt datablad på www.bostik.se.

Viktig information: Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten. Innehåller kolofonium och metaller. Kan orsaka en allergisk reaktion.

 

Artikelnr: Bostik-contactA3 Kategori:

Tryck "Lägg Beställning" om ni är intresserade av att köpa produkten. I nästa steg kommer ni att få ange alla nödvändiga uppgifter, så återkommer vi så fort som möjligt med fraktkostnad och leveransbesked.

Ytterligare information

Tillverkare

Innehåller

Butanon, etylacetat, nafta (petroleum) och isohexan

Du kanske också gillar …