Kiilto TIXO Kontaktlim 1 Liter

298.00 kr

Kiilto TIXO Kontaktlim är ett rent och lätthanterligt kontaktlim som limmar läder, trä, fanér, kartong, papper, metall, gummi och plast. Det har hög vidhäftningsförmåga och används på ytor där vanligt vattenbaserat golvlim inte fäster. Finns på 1 liters förpackningar.

Bruksanvisning: Limmet appliceras på båda ytorna, vilka bör vara rena, torra och fria från fett. Limmet får torka minst 10 min, varefter limytorna sammanpressas kraftigt. Tixo droppar ej och ger ingen trådbildning. Kräver ej ens på porösa underlag någon speciell grundering.

Åtgång: 4 m²/liter per limyta.

Lagringstemperatur: Ej under +5 °C. Lagringstid för produkten i en tätt sluten originalförpackning i rumstemperatur är ca 12 månader. Denna produkt får ej användas under dåliga ventilationsförhållanden. Denna produkt får ej användas vid mattläggning, gäller ej trappa. Endast för yrkesmässigt bruk. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren är införstådd med innehållet i gällande produktblad, arbetsinstruktioner (om sådan finns) och säkerhetsdatablad på www.kiilto.se.

Säkerhetsinstruktioner: Mycket brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftig för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme/heta ytor/gnistor/öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehåll/förpackning ska hanteras och oskadliggöras som farligt avfall.

Nollställ
Artikelnr: Inte tillgänglig Kategori:

Tryck "Lägg Beställning" om ni är intresserade av att köpa produkten. I nästa steg kommer ni att få ange alla nödvändiga uppgifter, så återkommer vi så fort som möjligt med fraktkostnad och leveransbesked.

Mer information

Tillverkare

Storlekar

Innehåller

Aceton, cyklohexan, butanon, etylacetat, nafta och n-hexan

Du gillar kanske också…